سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباداله مویدی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
مجید جامی الاحمدی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی –
سهراب محمودی –

چکیده:

به منظور مطالعه ی تاثیر گیاهان پوششی و مدیریت مالچ بربرخی خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ بهاره در سال زراعی 88-87 آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گرفت مدیریت مالچ به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل : مالچ سطحی، برگردان به خاک و حذف بقایا و گیاهان پوششی به عنوان فاکتور فرعی و در سه سطح شامل: تک کشتی تریتیکاله، تک کشتی ماشک معمولی و مخلوط تریتیکاله و ماشک معمولی اعمال گردید. نتایج آزمایش نشان داد که صفات اندازه گیری شده تعداد طبق در بوته و میزان عملکرددانه کیلوگرم درهکتار فقط تحت تاثیر تیمارهای مختلف خاکپوش قرار گرفت و از نظر آماری معنی دار شد بطوریکهبیشترین تعداد طبق در تیمار حذف بقایای مشاهده شد هرچند از نظر آماری اختلاف معنی داری بین این تیمار و تیمار خاکپوش سطحی مشاهده نشد. تاثیر تیمارهای مختلف گیاه پوششی فقط برصفات کیفی میزان درصد روغن و پروتئین گیاه تیمار خاکپوش سطحی مشاهده نشد تاثیر تیمارهای مختلف گیاه پوششی فقط برصفات کیفی میزان درصدروغن و پروتئین گیاه گلرنگمعنی دار بود بطوریکه بیشترین درصد روغن درتیمار گیاه پوششی ماشک معمولی بدست آمد.