سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباداله مویدیشهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
مجید جامی الاحمدی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی –
سهراب محمودی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاشت گیاهان پوششی برکنترل علفهای هرز گلرنگ آزمایشی در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرادرآمد. مدیریت خاکپوش به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح برگرداندن گیاهان پوششی به خاک، برداشت +حذف بقایا و برداشت + خاکپوش سطحی و گیاهان پوششی در سه سطح تریتیکاله، ماشک معمولی و مخلوط تریتیکاله و ماشک همراه با یکبار وجین علفهای هرز با چهار تکرار درکنار آزمایش اصلی قرار داده شد. درمرحله اول نمونه برداری گیاهان پوششی درمقایسه با شاهد قادر به کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ به جز گلرنگ خودرو بودند در مراحل دوم نمونه برداری میزان کنترل ماده خشک سوروف در تیمار تریتیکاله + خاکپوش سطحی تیمار مخلوط + خاکپوش سطحی و ماشک معمولی + حذف بقایا نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 100 ، 100 و 45 درصد بود.بطور کلی این آزمایش نشان داد که گیاهان پوششی و بقایای آنها می توانند به عنوان یک اصل مدیریتی پایدار در کنترل علفهای هرز موثر باشند