سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن فراهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه زابل
رسول خطیبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل
احمد پهلوانروی –
شیرعلی کوهکن – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

بهمنظور ارزیابی تاثیرگونه گز برخواص فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه نیاتک دشت سیستان این تحقیق انجام گرفت براساس مطالعات انجام شده درمناطق تثبیت شده و دست کاشت دارای این گونه اقدام به انتخاب یک منطقه کلید شد سپس در این مناطق نمونه گیری به روش تصادفی – سیستماتیک و ترانسکت خطی در طول 4 ترانسکت انجام شد. در ابتدا و انتهاب هر ترانسکت از خاک پای گیاه از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی متر نمونه برداشت شد. در مرحله بعدی روی نمونه های خاک ازمایشهای فیزیکی و شیمیایی انجام شد و پس از فراهم امدن داده ها اقدام به تجزیه اماری و ازمون مقایسه میانگین شد مهمترین نتایج اخذ شده نشان داد که اینگونه باعث افزایش میزان مواد الی در سطح خاک شده و در دراز مدت سبب بهبودی ساختمان خاک گردیده است.