سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ارش گل اندام – عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان دانشکده ادبیات

چکیده:

زبانهای خارجی یکی ازمهمترین بخش های رشته علوم انسانی به شمار می روند؛چراکه درجهان امروز دنیای بدون ارتباط و تعامل هیچ مفهومی ندارد . به منظوربالابردن این ارتباط دوطرفه وبهره گیری ه رچه بیشترازآن دررشته های مختلف علوم انسانی،ضرورت فراگیری زبانهای خارجی بسیار محسوس است .اغلب زبان آموزان به هنگام فراگیری و به کارگیری زبان خارجی با مشکلات متعددی روبه رومی شوند؛یکی ازاین مواردعدم شناخت کافی و کامل از نحوه به کار بردن کلمات آموخته شده در مو قعیت های پیش آمده به دلیل ندانستن فرهنگ آن کشور می باشد.درمقاله حاضراهمیت امرمطالعه وشناخت مباح ثی چون فرهنگ، تاریخ، جامعه، رسوم وسنت ها،دین و باورهای مذهبی که همگی را می توان تحت عنوان کشور شناسی گردآورد،به هنگام فراگیری زبانهای خارجی مطالعه می شود .درکار فوق تأثیرآشنایی با موضوع کشورشناسی در میزان فراگیری زبان های خارجی به طورعام بررسی م ی شود. در پایان نتایج به دست آمده، پیشنهاد های ارائه شده ومنابع ذکر می گردد