سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرضا بهرمانی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کشف جز یره شدن تولید توزیع شده (DG) 1به عنوان یکی از مهمترین جنبه های مطرح شده در زمانی است کهD Gها به سیستمهای توزیع متصل میشوند. با افزایش تعداد سیست مهای توزیع شامل DG ها، روش های کنترل رابط جدید پیشنهاد ،می شوند. جدا از وظیفه اصلی DGکه ذخیره توان اکتیو است 2 DGمی تواند ضمن تقویت ولتاژ با افزایش ضریب توان مشکلات کیفیت توان را کاهش دهد . این مقاله روش های کنترل رابطDG ایکه دارای مبدل است را با کشف جزیره ای ، شدن بررسی میکند. ناحی ههای کشف نشده 3(NDZ)برای ولتاژهای زیاد /کم و فرکانس های زیاد /کم در هر رابط کنتر لی بررسی و شبیه سازی شده است. این مقاله همچنین به تاثیر دو نوع کنترل کننده DG قدرت ثابت و جریان ثابت ) روی روش ) تشخیص جزیر ه ای شدن جابجایی فرکانس ساندیا 4،(SFS) پرداخته است . زمانیکه مبد ل ها با طرح SFS مجهز شد ه اند عملکرد کشف ضد جزیره ای DG با این دوکنترل کننده مقایسه، تجزیه و تحلیل شده است . نتایج حاکی بر آن است که تنظیم کننده قدرت در کنترل کننده مربوطه می تواند کارایی روش SFS را کاهش دهد.