سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الیاس آرزمجو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
احمد قنبری – ددانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای مختلف بر خصوصیات فیزیولوژیکی بابونه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در شرایط مزرعه انجام شد. تیمارهای کودی شامل شاهد(عدم مصرف کود)، کود شیمیایی، کود دامی و کمپوست زباله شهری بودند. صفاتی از جمله میزان کلروفیل (a)، کلروفیل (b)، مجموع کلروفیل ها، نسبت کلروفیل (a) به کلروفیل (b)، کاروتنوئیدها، کل رنگدانه های فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدرات، سدیم، پتاسیم و محتوی آب گیاه قبل از گلدهی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اثر تیمار کودی بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین مقادیر کلروفیل (a)، کلروفیل (b)، مجموع کلروفیل ها، کاروتنوئیدها، کل رنگدانه ها، پرولین و پتاسیم از تیمار کود شیمیایی حاصل شد و کمترین آنها مربوط به تیمار شاهد بود. اختلاف بین تیمار کود دامی و کمپوست از لحاظ صفات مورد بررسی معنی دار نبود. بیشترین میزان سدیم و کربوهیدرات مربوط به تیمار شاهد بود. تیمار کود دامی و کمپوست بالاترین محتوی آب گیاه را داشتند. نسبت کلروفیل (a/b) تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار نگرفت. بطور کلی کودهای شیمیایی و دامی با افزایش میزان نیتروژن، باعث افزایش میزان کلروفیل ها شده که بدنبال آن سبزینه گی، توانایی جذب نور خورشید، تولید مواد فتوسنتزی و در نهایت رشد و عملکرد گیاه افزایش می یابد.