سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

غلامرضا سلیمانی امیری – استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
فاطمه وحیدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده:

پیش بینی می شود که قیمت های سهام شرکت هایی که از کیفیت افشای بالاتری برخوردارند، اقلام تعهدی و جریان های نقدی را به طور دقیق تر منعکس کنند. در این پژوهش نقشی که کیفیت افشاء درارزیابی دقیق اقلام تعهدی و جریان های نقدی دارد بررسی م یشود. تعداد 70 شرکت در سا لهای 1384تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجیدن افشای شرکت ها از رتبه بندی افشای منتشر شده توسطسازمان بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش آزمو نهای میشکین با استفاده از مد لهای رگرسیون مورد بررسی قرارگرفت. نتایج، شواهدی از ارزشگذاری نامناسب برای گروهشرکت های با کیفیت افشای پایین و کاهش قابل ملاحظه در ارزشگذاری نامناسب برای شرکت های با کیفیت افشای بالا را نشان نداد. در نهایت،نتایج تحقیق اثر کاهنده کیفیت افشای بالا بر ارزشگذاری نامناسب سود را تایید نمی کند