سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا زایرکعبه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان، مرند، ایران
مریم عبدلی –
حسین سرمد – سرپرست دانشگاه بناب جدید

چکیده:

امروزه برندها و قدرت آنها در شرکتهای خدماتی اهمیت زیادی دارند زیرا برندهای نیرومند اعتماد مشتریان را نسبت به خرید خدمات افزایش میدهند. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ابعاد ارزش ویژهی برند )شامل: برجستگی برند، عملکرد برند، تصویر ذهنی برند، قضاوتها به برند، احساسات و همنوایی با برند( و کیفیت خدمات بر ارزش ویژهی برند است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی میباشد. جامعهی آماری پژوهش تمامی مشتریان بانک سینا در شهر تبریز میباشد. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه و با استفاده از نمونه گیری در دسترس جمعآوری گردید. برای آزمون فرضیهها از تحلیل همبستگی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات بر ابعاد ارزش ویژهی برند تأثیر دارد و همچنین از بین ابعاد ارزش ویژهی برند تصویر ذهنی برند، قضاوتها نسبت به برند و احساسات به برند بر ارزش ویژهی برند تاثیر داشته است