سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس پاپی زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ارشد مدیریت کشاورزی
رسول محمدرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
حمیدرضا عشقی زاده – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی
جعفر حقیقت – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

فعالیت های بخش کشاورزی وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان و نیز تعداد وسیعی از سایر کنشگران دارد که از وظایف اساسی سامانه ترویج کشاورزی کشوراست از سوی دیگر از بعد مدیریتی مدیران حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی نقش مهمی در تصمیم سازی تصمیم گیری برنامه ریزی و مدیریت بخش کشاورزی کشور شامل سیاستگذاری و مدیریت راهبردی ترویج کشاورزی دارند بنابراین استفاده از فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی جهت آگاهی به روز انها از بخش مربوطه و نیز ارتقا دانش و مهارت این قشر همگام با آخرین پیشرفتهای علمی امری ضروری به نظر می رسد که این امر در راستای ارتقا بهره وری نظام سیاستی و مدیریتی کشور بخصوص در زمینه ترویج است. با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر براستفاده مدیران حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی انجام شد جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران حوزه ستادی وزارت جهادکشاورزی در سال 1388 بود که به صورت همه شماری اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه میانگین استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مدیران حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی در سال 88 حدود 235 دقیقه در روز بود یعنی هر نفر روزانه بطور متوسط مجموعا حدود 3/9 ساعت ازاین فناوری استفاده می کرد. بین سن و سطح تحصلات مدیران با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت بطوریکه استفاده مدیران جوان ازاین فناوری بیشتر بود.