سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مراد سپه وند – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گوگردمیکرونیزه برعملکرد وکیفیت درصد روغن و پروتئین دانه سویا رقمکلارک یک طرح تحقیقاتی دوساله 1378 ، 1379 در دشت الشتر استان لرستان اجرا گردید. این طرح تحقیقاتی با انجام آزمایشی دارای 5 تیمار گوگردمیکرونیزه تولیدداخل 0، 100 ، 200، 500 و 1000 کیلوگرم درهکتار در سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمد پس از تهیه زمین خطوط کشت به وسیله فارونر ایجاد شدند. و بذور سویا بصورت ردیفی فاصله ردیف ها 60 سانتی متر و با فاصله بوته 5 تا 8 سانتی متر روی فاروها کشت شدند. گوگردمیکرونیزه در 5 سانتی متری زیربذرها قرار داده شد عملیات زراعی ابیاری و جین و … تا موقع برداشت در حد بهینه انجام گردید. پس از رسیدن محصول کرتهای آزمایشی 4×3 متر برداشت و عملکرد دانه آنها توزیت شد نمونه های دانه جهت اندازه گیری درصد روغن و پروتئین تحویل آزمایشگاه گردیدند تجزیه واریانس مرکب دو ساله داده های بدست آمده نشان داد که در مجموع دوسال اثر تیمارهای گوگرد برعملکرد دانه سویا در سطح یک درصد معنی دار اما اثر تیمارها بردرصد روغن و پروتئین دانه معنی دار نشده است.