سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره کلیددارمحمدی –
سیدعبدالرضا کاظمینی – استادیار بخش زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر گیاه پوششی جو و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا، آزمایشی در سال زراعی 89-88در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) اجرا گردید. طرح آزمایشی اسپلیت پلات در سه تکرار بود که عامل اصلی نیتروژن در دو سطح و عامل فرعی تراکم گیاه پوششی جو در سه سطح ( 25 و 50 و 75 درصد بذر مصرفی) و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) در نظر گرفته شد. در مقایسه با تیمار شاهد، تعداد خورجین در کلزا در تیمار با تراکم 25 درصد پوشش گیاهی بطور معنی داری افزایش یافت. نتایج نشان داد با افزایش نیتروژن، عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش یافت و همچنین در تراکم 25 درصد گیاه پوششی جو ، به دلیل کنترل بهتر علف هرز عملکرد دانه کلزا را نسبت به سایر تیمارها بطور معنی داری افزایش داد