سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محدثه احمدی ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سیدمجید مفیدی شمیرانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تاریخچه مجتمع های آموزشی و روند طی شده از مکتبخانه های اولیه تا مدارس مدرن معاصر موضوع موردمطالعه این تحقیق می باشد.هدف اصلی مطالعه معماری مدارس با توجه به نیاز های استفاده کنندگان است که از طریق مطالعه کتابخانه ای به آن دست یافته می شود. یافته های تحقیق محتوا و نوع مدارس هر دوره ای از تاریخ ایران هستند و در پایان نتیجه گرایش به آموزش و پرورش مدرن ابتدا در حد به کارگیری موضوعات علوم جدید مطرح شد، اما به تدریج لزوم استفاده از روش های نوین تدریس به همراه سازمان جدید آموزش در مدارس نیز مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب سیستمی جدید در آموزش مدرسه ای با سه رکن مذکور به وجود آمد که ناگزیر محیط کالبدی و فضای معمارانه خاص خود را اقتضا می نمود. ابتدا در برابر نیاز فزاینده به احداث مدرسه تازه فقط یک الگوی تکراری، که برگرفته از مدارس خارجی بود، به ذهن می رسید، اما امروزه باید هر مدرسه را با توجه به نیازهای آموزشی و موقعیت محلی آن طراحی نمود.