سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن شربتیان – مربی و هیئت علمیپیام نورخراسان جنوبی
سیدحمید رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

رسانه های جمعی به عنوان یکی از ابزارهای مهم حاکمیت درتامین امنیت اجتماعی از طریق نهادینه سازی فرایند آموزش مستقیم و غیرمستقیم رسانه ای می تواند نقش بارزی داشته باشد اجرای این فرایند منجر به اشاعه انتشار آگاهی محوری ترغیب و تشویق مخاطبان و افکار عمومی نسبت به تامین امنیت اجتماعی میگردد اجرای فرایند رسانه ای از طریق کاربرد فنون آگاه سازی رسانه ای م یتواند سهم عمده ای دربسترسازی تامین امنیت اجتماعی داشته باشد درراستای این فرایند رسانه ها باید با توجه به نیازها ارزشها و هنجارهای حاکم برمنطقه درقالب تغییر باورها نگرش ها گرایشات و … منافع مرتبط با تامین امنیت اجتماعی را حفظ کننداین فرایند باید با توجه به درک پذیرش آموزش دهندگان درقالب آموزش باید از دانسته ها به نادانسته ها درحوزه امنیت اجتماعی باشد همچنین درراستای توانمندسازی شهروندان باید مخاطبان را با آزادی درانتخاب تولیدات آموزش رسانه های فعال نمایند و با انگیزه بالای مشارکت درگروه های هدف بستر سازی امنیت اجتماعی را فراهم کنند این آگاهی سازی و انتشار نباید منجر به ارائه انبوه اطلاعات به یکباره درحوزه امنیت اجتماعی شودک ه با انفجار اطلاعات و بازخورد منفی گروه های هدف نسبت به پذیرش تامین امنیت اجتماعی روبرو شود.