سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اسکندر مؤمنی – استادی ار دانشگاه علوم انتظامی و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
اکبر ولی زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهرها است و آسیب های اجتماعی از مهم ترینپیامدهای مختلف امنیت به شمار می روند. فضای شهری امن از ویژگی ها و مؤلفه های عینی و کالبدی متعدد وگسترده ای برخوردار است که بعضاً دارای تأثیرات متقابل نیز هستند. اما علاوه بر این ها یک فضای شهر امنمستلزم تعاملات اجتماعی نیز هست. چنان که آرامش و امنیت شهرها صرفاً به وسیله پلیس تأمین نمی شود.بلکه آرامش و امنیت عمدتاً به وسیله ایجاد شبکه ای پیچیده و تقریباً ناخودآگاهی از نظارت ها و رعایتداوطلبانه هنجارها در میان خود مردم حفظ می شود و به وسیله خود مردم اجرا می گردد. در این نوشته تلاشگردیده تا ضمن بررسی و تبیین تعاریف و سطوح و ابعاد مختلف امنیت به مفهوم سنتی ، ضرورت و اهمیتتوجه به امنیت اجتماعی شده بعنوان یک سازوکار موثر در مدیریت شهری ترسیم و تبیین گردد.