مقاله تبيين جامعه شناختي وضعيت حقوق شهروندي در سازمان هاي اجرايي جامعه شهري اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1392 در پژوهش اجتماعي از صفحه 13 تا 43 منتشر شده است.
نام: تبيين جامعه شناختي وضعيت حقوق شهروندي در سازمان هاي اجرايي جامعه شهري اراک
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق شهروندي
مقاله احترام برابر پاسخگويي
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله مسووليت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري كيانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين مقاله بررسي حقوق شهروندي در سازمانهاي اجرايي ايران با مطالعه نمونه اي در جامعه شهري اراک است. روش هاي ترکيبي اين مطالعه عبارتند از: پيمايشي، اسنادي و ميداني. مهمترين روش گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بسته است؛ اگرچه از روش هاي مصاحبه منظم، مشاهده غيرعلني فردي و غيرمشارکتي و فيش برداري نيز استفاده شده است. نمونه آماري 390 نفر از کارمندان سازمان هاي اجرايي شهر اراک است، و نمونه گيري به صورت طبقه بندي نامتناسب تصادفي اجرا شده است. يافته ها نشان ميدهند که ميزان مشارکت شهروندان و پاسخگويي در سازمان هاي اجرايي شهر اراک پايين است. احساس امنيت اقتصادي و فکري کارمندان چندان رضايت بخش نيست؛ و کاستي احترام برابر در سازمان ها مشهود است. در حالي که ميزان مسووليت پذيري ذهني کارمندان برخي از سازمان هاي اجرايي بالا است. در بحث مسووليت پذيري، يافته ها حاکي از آن است که بهداشت و ايمني روحي بر مسووليت پذيري تاثير ندارد. اگرچه مشارکت کارکنان در احساس مسووليت پذيري بيشتر است. در مقوله پاسخگويي، نقش شاخص پدرسالاري بيشتر تجربه ميشود. شاخصهاي حقوق شهروندي مانند زنجيرهاي به هم متصل اند و نقص در يکي باعث ايجاد مسائل و محدوديت در بخش هاي ديگر ميشود و در ميان متغيرهاي حقوق شهروندي، نياز به مشارکت شهروندان بارزتر است و کارکنان اين نياز را در خود احساس مي کنند.