سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید میرزایی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دبیر آموزش و پرروش

چکیده:

نوشتار حاضر با رویکرد جامعه شناسی و با روش اسنادی-کتابخانه ای به نگارش درآمده است . در این نوشتار جنبشهای نوپدید دینیNRM) شامل فرقه هایی هستند که از جامعه بزرگتر جدا و با مذهب رسمی موجود مخالفند و عموماً به جای رستگاری، خوشبختی! را هدف خود اعلام می کنند. بررسی ماهیت این گونه گروهها، نقش رسانهها و صنایع فرهنگی در عصر جهانی شدن در گسترش آنها، آسیبهای اجتماعی حادث شده از این پد یده و … از اهممطالب این نوشتار است. از آنجا که جامعه ما یک جامعه دینی است، ظهور جنبشهای اینچنینی نشان از گروههای ضدفرهنگ و تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه محسوب می شود. از نظر ماجنبشهای نوپدید، خود را نه به عنواندشمن دین، بلکه به عنوان رقیب دین مطرح کرده اند؛ یعنی دشمن میخواهد دین را تضعیف کند اما رقیب میخواهددین را از عرصه بیرون کند و خود جای آن را بگیرد. این گونه گروهها در عصر جهانی شدن، با دسترسی به صنایع فرهنگی، از رسانه های دوربرد برای تبلیغ و ترویج افکار خود استفاده می کنند. در این میان متفکرین، متولیان عرصهفرهنگ و متخصصان صنایع فرهنگی می بایست با افزایش تولیدات صنایع فرهنگی و با برگزاری همایش های کاربردی،کارگاه های آموزشی، جلسات گفتگو و… با حضور خبرگان صاحب نظر در این حوزه، بتوانند خانواده ها و نسل جوان و آینده را از دامهایی که بر سر راه آنان است آگاه کنند.