سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن کشوریان آزاد – کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه خوارزمی تهران
مراد دلالت – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

کاهش نقش دولت ها در عصر جهانی شدن موجب نقش آفرینی فزاینده بازیگران فرو ملی در عرصه های مختلفسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد شده است، به گونه ای که بازیگران فرو ملی در عرصه سیاست خارجی نیز ورودیافته و ترجیح دادهاند مسیرها و روش هایی را در سیاست خارجی برای تأثیرگذاری بر روابط بین الملل به کار گیرند. دراین میان، جهانی شدن شهری و شهری شدن جهان به عنوان دو ویژگی هزاره سوم مطرح شدند که به تغییر نقششهرها در نظام بین الملل منجر شد و این شهرها به عنوان هویت های فرو ملی از اهمیت و قابلیت به سزایی در عرصهجهانی برخوردار شدند که نقش آنها در چارچوب دیپلماسی شهری قابل تبیین است. این پژوهش با ماهیت و روشتحلیلی-تبیینی و شیوهی کتابخانهای در پی آن است تا تأثیر دیپلماسی شهری را بر روابط بین ملتها و کشورها موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرها با نظام مند کردن رویکردهای خود درعرصه روابط خارجی، ایجاد حوزه نفوذ برای اتخاذ سیاست های فرامرزی، نقش آفرینی فراملی در زمینه امنیت، اقتصاد وفرهنگ و ارتباط گسترده با بازیگران فرو ملی و سازمانهای بین المللی از نقش قابل ملاحظه ای در توسعه و تقویتروابط بین الملل برخوردارند؛ چراکه در دیپلماسی شهری کلان شهرها در راستای مناسبات بین المللی میان کلانشهرهای کشورهای مختلف وارد عرصه ی تعاملات میان شهری در حوزه ی امور بین الملل شده و با برقراری روابط بادیگر کلانشهرها زمینه همکاری و تعاملات بین دولت های مختلف را فراهم می کنند.