سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید صادقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافی ای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس (عهده دار مکاتبات)
محسن خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافی ای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از تاثیرگذارترین عوامل موثر در زیست بشریت، پاکی و بی زیانی محیط زیست اوست. طی چند قرن اخیر وعلی الخصوص پس از انقلاب صنعتی، روز به روز محیط زیست بشر، بیشتر دستخوش تغییر قرار گرفته است. یکی ازنمودهای آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا بوده است. کلانشهر تهران، پایتخت سیاسی-اداری کشور ایران، به واسطهوجود ساخت بسیط کشور و تمرکز ثروت، جمعیت، صنایع در خود و از همه مهم تر عدم ساماندهی مناسب، همیشهدر صدر آلوده ترین شهرهای ایران بوده است. آلودگی هوای تهران به نحوی شدید شده است که در طی سال، نزدیکدو سوم آن را پایتخت از آلودگی هوا رنج می برد. به نحوی که شهروندان تهرانی، دیدن برج میلاد (به عنوان یکی ازنمادهای پایتخت) از گوشه های شهر را کمتر به خاطر دارند. این تحقیق در پی تبیین این اثرگذاری بر امنیت زیستیشهروندان است. به نظر می رسد که آلودگی هوا، تاثیر شگرفی بر تمامی کنشهای شهروندان ساکن در فضای شهرتهران داشته است. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات مطالعاتکتابخانه ای بوده است.