سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا بیاتی – دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

در حال حاضر یکی از چالش‏های کشورهای در حال توسعه، مدیریت پسماندهای روستایی است که در آینده با مهم‏تر شدن مسائل زیست‏محیطی و افزایش سرانه زباله به چالش بزرگتری تبدیل خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اهواز نسبت به مدیریت پسماند روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‏ها از نوع توصیفی– پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اهوازجامعه آماری این مطالعه می‏باشند که از میان آن ها نمونه ای به حجم 126 نفر با استفاده از روش نمونه گیری کاملا تصادفی نسبی انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخت بر اساس اهداف مطالعه طراحی شد که در برگیرنده دیدگاه پاسخگویان نسبت به مدیریت پسماند و مشکلات بر سر راه اجرای این مهم می باشد. پس از تایید روایی پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه و تایید پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ بیش از 7/0) به جمع آوری اطلاعات از نمونه مبادرت شد. داده های حاصل از پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS (V20) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جلوگیری از تجزیه مواد شیمیایی درون خاک و آلوده شدن آن، کنترل افزایش بیماری‏های ناشی از تلنبار شدن پسماندها و تبدیل زباله‏ها به سوخت‏های خانگی از اهمیت بالاتری در زمینه مدیریت پسماند از نظر پاسخگویان برخوردار بودند. هم چنین نتایج آزمون مقایسه میانگین تفاوت آماری معنی داری را میان متغیرهای اصلی بر حسب متغیر جنسیت نشان نداد. نتیجه‏ی آزمون مقایسه میانگین نشان داد که پاسخگویان با سطح سواد بالاتر دیدگاه مثبت‏تری نسبت به جنبه‏های زیست محیطی و بهداشتی مدیریت پسماند داشتند.