سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد ایمانی برندق – استادیارگروه حسابداری دانشگاه ارومیه
سعید جبارزاده کنگرلویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
محمدرضا عباسی استمال – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید محمودزاده باغبانی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف از انجام این پ ژوهش بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) و بازده سهام می باشد. لذا رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی با بازده سهام بررسی شده است . ساختار مالکیت با تاکید بر سهامداران نهادی و کیفیت اطلاعات مالی با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری شده است . جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوزاق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 60 شرکت در طی دوره زمانی 8 ساله 87-80 مورد بررسی قرار گرف ته است . با استفاده از مد ل های رگرسیون چند متغیره، نتایج نشان دهنده عدم رابطه بین سهامداران نهادی و کیفیت اطلاعات مالی با بازده سهام بود.