سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه همتی – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س) تهران،و کارشناس آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ملایر
پروین صمدی – عضو هیآت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن طرح مدیریت مدرسه محور از دیدکارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران و روش پژوهش نیز توصیفی پیمایشی بود. جامعهآماری کارشناسان مناطق آموزش و پرورش و متخصصان نظام آموزشی شهر تهران بودند که به روشنمونه گیری هدفمند 80 نفر( 39 نفر کارشناس و 41 نفر متخصص) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته 38 عاملی و در قالب 5 دسته عوامل کلی( عوامل مدیریتی ،انسانی، مالی/ فیزیکی، فرهنگی/ اجتماعی و پژوهشی / ارزشیابی)بود. آلفای کرونباخ پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS؛ 93% اعلام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون بی پارامتری بیشینه احتمال مجذور خی (به دلیل رتبه ای بودن مقیاس اندازه گیری) استفاده به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد که: الف) تمامی عوامل 38 گانه ذکر شده در پرسشنامه در اجرایی شدن طرح مدیریت مدرسه محورمؤثرند. ب) بین نظرات کارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش در عوامل مؤثر بر اجرایی شدن اینطرح تفاوت وجود دارد. ج) تمرکز گرایی در ساختار نظام آموزشی، فراهم نبودن بستر فرهنگی مناسب،فراهم نبودن امکانات و شرایط مالی، عدم وجود مدیران شایسته ، پرتوان و معتقد به مدرسه محوری وعدم توجیه و آموزش مطلوب طرح ها و برنامه ها به دست اندرکاران نظام آموزشی، از مهمترین موانعاجرایی طرح مدرسه محوری شناسایی شدند.