سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مظاهر محمدی –

چکیده:

درفرهنگ و مدیریت جهادی بیشتر بعد معنوی فرهنگ زیرساختها مورد تاکید قرار میگیرند دراین بعد برروی دو محور اساسی یعنی 1- محور اندیشه ها ، بینشها و عقاید، 2- محور ارزشها ، مکارم و اخلاقیات نسبت به بعد مادی ان روبناها تاکید زیاد تر شده است که عقیده به خدا، معاد و عقیده به وحی یکی از شعائر مهم فرهنگ د رحوزه جامعه اسلامی بطور عام ودر حوزه فرهنگ جهادی بطور خاص است و امانت داری قناعت، و ساده زیستی، وفاداری و ولایت مداری، سرعت و صداقت، مشاورت و مشارکت پذیری، همدلی و روحیه اجتماعی ،اینده و آخرت نگری و کاربرای رضای خدا، تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی، ایجاد روابط صمیمانه، پیشگامی درکارها، گذشت و نوعدوستی از تاروپودهای فرهنگ یک جامعه در نظام اسلامی و در محیط کار جهادی است از طرفی در مدیریت جهاهدی علم و قوانین علمی در یک فضای اموزشی به کارگرفته می شوند و جامعه سازمان و افرادی که در محیط جهادی فعالیت می نمایند اعتقادات، رسوم و ارزشها و سیاستهای فرهنگی خاص اسلامی دارد و مدیریت نیز ناگزیر از عمل در بستر ارزشی جامعه و سازمان می باشند. درمدیریت بعنوان جهادی یا اسلامی مراقبت و امانتداری، تکلیف و ادای وظیفه ، خدمتگذاری گسترده و خادم بودن، جنبه های هدایت اگاهانه و ارشادات دلسوزانه، عدل و احسان و دوری از خود برتربیتی، تقدس وسیله، اعتماد به نفس، دوری از خودپسندی و افزون خواهی اخلاص در عمل نزدیکی به مردم و … بیشتر از سایر وجود اهمیت دارد و محوریت حرکت به سوی تحقق اهداف مورد نظر است.