سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدعلی اکبر حسین زاده اطاقسرا – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و مدرس دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تبیین توانمندسازهای مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط ایران به کمک ازمون تجربی در قالب ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تاثیر گذار بر آن توانمندسازهای مدیریت دانش است بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به مدیریت دانش بصورت عام و توانمندسازهای مدیریت دانش بصورت خاص از میان جامعه آماری 1151 عضوی انتخاب شده ا زنظرات تعداد 300 نفر استفاده شده سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 90%در قالب روش تحقیقی غیر ازمایشی پیمایشی به استخراج معادل ساختاری تبیین کننده عوامل موثر بر توانمندسازهای مدیریت دانش با استفاده از ازمونهای اماری همبستگی و روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS,Lisrel پرداخته شده است.