سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنعلی اقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
علیرضا پاکدین امیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر تبیین مدل معادله ساختاری عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهاردار تهران می باشد براین اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به شاخص قیمت سهام از میان جامعه آماری 500 عضوی مورد مطالعه تعداد 92 نفر از طریق روشهای نمونه گیری گروهبندی شده و تصادفی انتخاب سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 86% در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی به استخراج مدل معادله هدفگذاری شده تحقیق با استفاده از ازمونهای اماری الفا کرونباخ و مدل یابی معادلات ساختاری SEM و بهره گیری ا زنرم افزارهای SPSS و Lisrel پرداخته شدهاست. نتایج تحقیق نشان داد که از چهار عامل درونی I، اقتصادی EE، سیاسی EP، و فرهنگی EP بعنوان تبیین کننده مدل عامل اقتصادی دارای بیشترین تاثیرگذاری بر متغیر وابسته است.