سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سمیه افسری کهنه شهری – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی _ ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
علیقلی حیدری – مدیرکل دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلا
هاشم کمالی – استاد یار حشره شناسی عضو هیا ت علمی و رئیس بخش آفات و بیماری ها مرکز تحقی

چکیده:

هدف این مقاله ، معرفی و اولویت بندی مهارت های مورد نیاز کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای می باشد . در این راستا ، یک پژوهش پیمایشی(Survey Research برای نظر خواهی از کشاورزان پیرامون مهارت د ر زمینه کنترل مکانیکی و فیزیکی ، کنترل زراعی، کنترل بیولوژیکی ،کنترل شیمیایی و آستان زیان اقتصادی و مهارت در زمینه آشنایی با آفات و بیماری ها انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهارت های مورد نیاز کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات به ترتیب اولویت آستان زیان اقتصادی ، کنترل فیزیکی و مکانیکی ، کنترل بیولوژیکی ، کنترل زراعی و کنترل شیمیاییمی باشد . همچنین مهارت اکثر کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای در سطح (متوسط) می باشد.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بی ن متغیر های شخص ی (میزان تحصیلات ) ، اقتصادی (سطح زیر کشت خیار گلخانه ای ، درآمد های حاصل از فروش خیار گلخانه ای ، مجموع هزینه های ثابت و متغیر ) با مهارت های مورد نیاز کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای رابطه منفی و م عنی داری وجود دارد. همچنین بین متغیر های شخصی(سن) ، اقتصادی ( مساحت کل زمین گلخانه ) با مهارت های مورد نیاز کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت معنی داری وجود دارد