سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احسان لشگری تفرشی – استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد
الهه نکویی زاده –

چکیده:

پژوهش اصیل و ارزشمند حتی المقدور می بایست به نتایج بدیع منتهی شود که مبین ماهیت یا تشخیصرابطه بین پدیده ها و ارائه نظریه ای متقن و تا حدامکان تعمیم پذیر باشد و درجه ارزش گذاری نظریه ها بهدرجه شمولیت آنها بستگی دارد. به عبارت بهتر در یک پژوهش بنیادین و نظری در حوزه علوم انسانی هراندازه درجه شمولیت و توان تعمیم آن نظریه زیاد باشد ، درجه اعتبار آن نظریه افزون تر می گردد. بنابراین دریک جامعه انسانی ارزیابی و نسبت سنجی یک مفهوم با مکاتب مختلف روش شناسی از اهمیت بسیار زیادیبرخودار است. زیرا برداشتها ، معانی و مفاهیم برگرفته از یک مفهوم در مکاتب مختلف متفاوت می باشد وباعث ظهور راه حل های مختلفی جهت تبیین مفاهیم خواهد شد. از این رو از حیث منطقی ، تعیین ماهیتیک موضوع ، فارغ از تعیین چارچوب نظری آن امکانپذیر نیست. یکی از زیرشاخه ای جغرافیای سیاسی مفهومجغرافیای سیاسی فضای شهری است که در مکاتب مختلف معرفت شناسی معانی متفاوت و حتی متضاددارد. در این مقاله کوشش گردیده رابطه سیاست و شهر در مکاتب اصلی معرفت شناسی تبیین گردد. از اینرو با توجه به بنیادین بودن نوع پژوهش ، کوشش گردیده با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با مراجعه بهمستندات معتبر نظری رویکرد نوینی در رابطه با ارائه این مفهوم در هر کدام از مکاتب معرفت شناسی ارائه گردد.