سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید غلامرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

یکی از رسالتهای ترویج توانمندسازی مخاطبان و ظرفیت سازی پایدار در سطح جوامع محلی است یکی از محملهای تجلی چنین رسالتی کمک به جوامع محلی برای گذر از بحرانهای مختلفی است که پایداری نظام معیشت و سازمان اجتماعی این جوامع را از بنیان دستخوش تهدید می کند سازوکار شناخته شده برای ایفای چنین رسالتی عبارت است از مدیریت یکپارچه بحران به شیوه ای راهبردی ، پیشانگر، مشارکتی و خودگردان که اساس آن برتحلیل ریشه های آسیب پذیری شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت ها و مهیاسازی اجتماعات محلی برای مراحل پیوسته مقابله بازسازی و احیا استوار است امروزه توسعه سازوکارهای مقابله با بلایای طبیعی همچون خشکسالی و نظام مدیریت بحران چشم انداز خوش بینانه ای را برای کنترل خشکسالی و احیای نظام معیشت جوامع روستایی و عشایری متاثر از خشکسالی بدست داده است. درابتدای این مقاله وضعیت منطقه مورد مطالعه در دوره خشکسالی اخیر به لحاظ علل و ریشه های اسیب پذیری تشریح شده است در بخش پایانی نیز ضرورت ها و جهت گیری های کارکردی ترویج رای تحقق رسالت خویش در مدیریت بحران خشکسالی معرفی شده است