سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضا زالی – استاد یار دانشگاه تهران
سید مصطفی رضوی – استاد یار دانشگاه تهران
توماس شات – استاد وابسته دانشگاه تهران
لیدا سررشته داری – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید فرایندی است که در شبکه ای از روابط اجتماعی قرار گرفته و این روابط اجتماعی تسهیل کننده رابطه ی کارآفرین، با منابع و فرصت ها است. مطالعات کارآفرینی نشان داده است که شبکه های اجتماعی بر تشخیص فرصت، قصد کارآفرینانه و رشد و سودآوری یک شرکت اثرگذار است. همچنین کارآفرینان نوپا، تثبیت شده، بالقوه هریک به نوعی متفاوت از شبکه های اجتماعی در کسب و کار خود مدد می گیرند. در پژوهش حاضر تاثیر شبکه های اجتماعی بر شایستگی های کارآفرینانه انواع کارآفرینان مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصله نشان می دهد که شبکه های اجتماعی و بهره مندی از آن بر سه متغییر ترس از شکست، درک فرصت و درک قابلیت که شاخص شایستگی کارآفرینی را می سازد تاثیر گذار است.