سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاوه شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد کاظم عمادزاده – دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
فرنوش مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مریم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه سازمانها ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج از کشور به رقابت بپردازند تا قادر باشند در محیط کسب وکار باقی بمانند؛ بدین منظور آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خو د بوده ونسبت به آنها از یک مزیت برخوردار باشند تا بتوانند مشتریان را نسبت به خود متقاعد سازند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که استراتژی های کسب و کارشان برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، نوآور می باشد؛ به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. امروزه پیچیدگی نوآوری از طریق رشد میزان دانش موجود در سازمانها به عنوان مبنایی برای نوآوری افزایش یافته است و نوآوری به میزان زیادی به قابلیت دسترسی به دانش وابسته شده است. با توجه به اینکه مزایای رقابتی، بهبود عملکرد مالی و نوآوری از جمله پیامدهای محتمل مدیریت دانش در سازمانها معرفی گردیده است این مقاله در صدد روشن کردن نقش مدیریت دانش در نو آوری می باشد؛ بدین منظور ابتدا ماهیت مدیریت دانش و نوآوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس عوامل پیش برنده کاربرد مدیریت دانش در نوآوری و همچنین تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و رقابت پذیری سازمانی بررسی خواهد شد و در انتها نیز به تبیین گزاره های ارزشی نقش مدیریت دانش در نوآوری پرداخته و بر مبنای آن مدلی مفهومی ارائه خواهدگردید.