سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

خوشقدم خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
حسین آگهی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

مهارتها و دانشی که توسط آموزش رسمی ایجاد می شود برای عملکرد موفقیت آمیز در بازار کارناکافی می باشد بنابراین یکی از تغییرات اساسی دربرنامه های آموزشی دانشگاه گنجاندنبرنامه آموزش کارآفرینی در بین واحدهای درسی می باشد یکی از چالشهای آموزش کارآفرینی چالش در محتوای آموزشی می باشد که مورد توافق همگان نبوده و چارچوب مشخصی برای آن وجود ندارد بنابراین به منظور آموزش کارافرینی بایستی تلاش نمود تا نیازهای آموزشی دانشجویان در زمینه کارآفرینی شناسایی شود لذا هدف از این پژوهش تبیین نیازهای آموزشی دانشجویان درزمینه وظایف تجاری کارآفرینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان کشاورزی غرب کشور با استفاده از مدل نیاز سنجی بوریچ و مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 1970 حجم نمونهدانشجویان 200 ن فر وحجم نمونه اساتید 50 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اقدام به نمونه گیری شد این پژوهش دردو مرحله انجام شد نخست نیازهای آموزش دانشجویان از دیدگاه خود آنان با استفاده از مدل بوریچ تعیین گردید نتایج نشان داد که 56 موضوع موزشی دارای بالاترین اولویت بوده ونیازهای آموزشی را تشکیل دادند 3 اولویت اول به ترتیب شامل ایجادایده تولیدات و خدمات جدید تدوین طرح تجاری و تعیین بخش های مختلف بازار بود درمرحله دوم با استفاده از مدل کوادرانت به تبیین نیازهای مشترک از ه ردو دیدگاه اساتید ودانشجویان پرداخته شد و نتایج نشان داد که اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه اساتید ودانشجویان با یکدیگر تطابق دارد درنهایت توصیه هایی برای محتوای آموزش کارآفرینی دردانشگاه ها ارایه شده است.