سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خشایار کاشانی جو – عضو هیئت علمی رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه شهرسازی، شهر قدس، ایران
محسن کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات شهر قدس، گروه شهرسازی، شهرقدس، ایران

چکیده:

به دنبال حاد شدن مشکلات نواحی قدیمی(فرسوده) شهر، بخصوص نواحی مرکزی شهرها که ابعاد مختلف زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده اند، دولت ها توجه ویژه ای را نسبت به نواحی مرکزی شهر مبذول داشته اند. این نیاز به طرح مداخله در مرکز شهر که ماهیت پویا و بلند مدتی را انعکاس می داد، منجرگردید. ناحیه مرکزی شهرها، غالباً در بر گیرنده بازارهای سنتی شهری، مراکز تاریخی و فرهنگی به عنوان مراکز گردشگری و یادآور تاریخ شهر هستند و مرکز کارکردی (نه الزاماً جغرافیایی) هر شهر را تشکیل می دهند. به همین دلیل جاذب بیشترین مراجعات و سفرهای روزانه هستند. ضرورت اساسی تداوم حیات اقتصادی و کارآمدی فعالیت های ناحیه مرکزی شهر «قابلیت احیاء و باززنده سازی» آن است. در پاسخگویی به این مسائل و مشکلات، مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای توسعه های آتی مرکز شهر مطرح گردید که یکی از آنها رویکرد رشد هوشمند است.. در این پژوهش سعی بر آن است تا با آشنایی کامل از تئوری رشد هوشمند و بررسی ویژگی های موجود مرکز شهر به ارائه دستورالعمل هایی جهت مداخله در این نواحی اتخاذ گردد. نوع انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گرداوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای می باشد.