سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا احمدی پور – استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
میثم میرزائی تبار – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ژئوپلیتیک شهری بر ماهیت قدرت و رقابت و بازتاب های آن در فضاهای شهری و توسعه کالبدی، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در مقیاس های مختلف از سطوح محلی تا کروی تاکید دارد. اکولوژی سیاسی شهر بامعادل سازی مفاهیم زیستی در ارتباط با شهر، به مطالعه و بررسی روابط متقابل فرآیندهای سیاسی، زیستمحیطی و اقتصادی و نقش کمبود منابع در فضای داخلی شهر می پردازدو در قالب آن می توان اثر ساختاراجتماعی بر محیط های شهری را درک کرد. اقتصاد سیاسی شهر نیز در مقیاس های محلی، ملی، منطقه وجهانی بر نقش سرمایه داری، اقتصاد جهانی، تمرکز ثروت و قدرت، روابط طبقاتی و نقش دولت و بازیگران غیردولتی در فضای داخلی شهر و میان شهرها در ابعاد فرامحلی تاکید دارد. هدف از مقاله حاضر که به روشتوصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است، تبیین اکولوژی سیاسی و اقتصادسیاسی شهر از منظر ژئوپلیتیک و ارزیابی رابطه این دو نظریه با ژئوپلیتیک شهری است. نتایج پژوهش نشانمی دهد که هر دو دیدگاه اکولوژی سیاسی و اقتصاد سیاسی شهر با تاکید بر نقش قدرت و رقابت میان عناصرو بازیگران در شهر برای تسخیر و کنترل فضا و منابع، در قرابت تئوریک و مرتبط با ژئوپلیتیک هستند.