سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا رحیمی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
حسین گوهرزادگان منش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

امروزه ژئوپلیتیک تنها دانش رقابت کشورها بر سر کنترل زمین نیست و دامنه موضوعی این دانش گسترش یافته است.ژئوپلیتیک از نظر مقیاس های کارکردی علاوه بر مقیاس های جهانی، منطقه ای و ملی به سمت مقیاس های فروملی نظیرشهرها نیز سوق پیدا کرده است. شهر به عنوان پدیدهای سیاسی فضایی و بخشی از کشور، کانون تجمع بسیاری ازفعالیتهای جوامع بشری است که بنیاد تداوم و پویایی حیات و البته تخریب و نابودی انسانها در آن نهفته است. ازجمله فعالیتهای انسانها در فضای شهری که به عنوان موضوعی مهم در ژئوپلیتیک به آن پرداخته می شود موضوعقدرت و کنشهای انسانی برای دستیابی به آن است. از اینرو مفهوم قدرت در کانون مطالعات ژئوپلیتیک شهر قرار دارد.پژوهش حاضر با پذیرش این واقعیت که شهرها به عنوان یک پدیدهی جغرافیایی نقش زیادی در بازی قدرت میانسازمانها و نهادهای مرتبط با اداره سرزمین ایفا می کنند و قدرت تولید شده یا تحلیل رفته در اثر کنشهای انسانی شهردر نهایت در قدرت ملی موثر است، در پی بررسی و واکاوی آن دسته از ابعاد ژئوپلیتیک است که در تولید، افزایش وکاهش قدرت سیاسی شهری موثر هستند. همچنین به نظر میرسد بررسی مفاهیمی همچون جهانی شدن، اقتصادیسیاسی، زیست محیط، امنیت شهری، دوگانگی شهری و… بتواند این پژوهش را در رسیدن به اهداف یاری رساند.