سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهزاد آریافر – سرپرست دستگاه نظارت پروژه ایستگاه پمپاژ کوثر، مهندسین مشاور آب خاک ته

چکیده:

پروژه ساختمان تاس یسات آبگ یری و کانال آبرسان طرح آب یاری و زهکش ی کوثر یکی از مهمترین پروژ ههای آب ی استان خوزستان است که در ٣٥ کیلومتری شمال شهرستان اهواز، مجاور روستای الهایی اجرا شده است . در ای ن مقاله مهمتر ین مراحل اجرا یی تثبیت ساحل رودخانه کرخه، در محدوده بالا دست و پائین دست ایست گاه پمپاژکوثر، با استفاده از لحاف بتنی (incomat flex)و به منظور جلوگیری از فرسایش رودخانه ای، تثبیت ساحل بالا دست و پائین دست ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی کوثر به انجام رسیده است . از میان گزین ه ها ی اصلی
تثبیت ساحل با استفاده از پوشش سنگریزه ای، استف اده از گابیون (تورسنگ ) و استفاده از فیلترهای غشایی(ژئوتکستایل) وincomat flex گزینه فیلتر ژئوتکستایل و لحاف بتنی اقتصادی ترین، اجرایی ترین و سریعترین ، گزینه بود و هزینه اجرای آن ٣٠ درصد کمتر از بقیه گزین هها بوده و می توان از برم لحاف بتنی به عنوان یک مرک ز تفریحی نیز استفاد نمود.