سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا کریمی – دانشگاه تربیت مدرس، گروه شیمی
علیرضا محجوب – دانشگاه تربیت مدرس، گروه شیمی

چکیده:

ویتامین B12 روی بستز مزوپور سیلیسی هگزاگونالی SBA-15 و مزوپور حاوی عامل آمینو پروپیل تثبیت شد. داده های حاصل از آنالیزهای پراش اشعه (XRD)X و تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) به خوبی نشان می دهد که پس از تثبیت ویتامین ، ساختار مزوپور اولیه کاملاً حفظ می شود . داده های حاصل از طیف های FT-IR و آنالیز TGA به خوبی تثبیت ویتامین را درحفرات SBA-15 اثبات می کند. بررسی های کاتالیستی انجام شده توسط GC نشان میدهند که ویتامین B12 تثبیت شده کاتالیست مناسبی به فعالیت و گزینش پذیری بالا برای اپوکسیداسیون سیکلواکتن درحضور پراکسید هیدروژن به عنوان اکسیدان پاک به شمار می رود.