سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر موید کمالی ناصری – مدیر پروژه پیاده سازی PMBOK در شرکت مهندسی موننکو ایران

چکیده:

شرکت مهندسی موننکو ایران گروه مپنا به عنوان مشاوری معتبر در خدمات مشاوره ای حوزه های انرژی و صنعت با ساختاری ماتریسی به اجرای پروژه ها می پردازد بهعلت بروز انحرافات از پروژه ها که البته همه دلایل آن درون سازمانی نمی باشند و همچنین براساس ممیزی های داخلی و خودارزیابی EFQM تبیین جایگاه و فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه و پیاده سازی استاندارد PMBOK به عنوان یکی از زمینه های بهبود در سازمان شناسایی گردید. به این منظور پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت براساس استاندارد PMBOK ویرایش 2008 در سازمان طی گامهای فرهنگ سازی شناخت، طراحی، پیاده سازی در یک یا چندپروژه نمونه و تصویب اسناد طراحی شده تعریف شد. دراجرای این پروژه سعی شد براساس شناخت به دست آمده از روال مدیریت پروژه موجود سازمان ساختار سازمانی مطلوب سازمان و دانش ارایه شده توسط استاندارد PMBOK ویرایش 2008 سیستمی مدون برای مدیریت پروژه ها طراحی گردد. هدف اینمقاله بیان تجربیات به دست آمده در اجرای این پروژه به منظور اجرای موفقیت امیز پروژه های مشابه درسازمان های پروژه محور به خصوص شرکتهای مهندسی مشاور می باشد.