سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر توکلی – دانشیار دانشکده صنایع و برنامه ریزی سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله دو هدف را دنبال می کند. ابتدا رشد بهره وری کل عوام لتولید(TFP) در صنایع فلزات اساسی کشور برآورد و محاسبه می شود. سپس تاثیر و سهم پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی فنی در رشد بهره وری کل محاسبه و مورد ارزیابی قرار می گیرد. از تابع تولید نئو کلاسیک، و متشکل از دو نهاده نیروی کار و سرمایه، و روش اقتصاد سنجی حداکثر درست نمایی جهت برآورد استفاده میشود. اطلاعات مورد استفاده سالانه است و دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۰ را پوشش می دهد. این اطلاعات بر مبنای کد دو رقمی ISIC و صنایع با کارگاه های بزرگ ( ده کارکن و بیشتر) است و از منابع مرکز آمار و بانک مرکزی کشور جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از رشد مثبت بهره وری کل عوامل در طی دوره مورد بررسی در بخش صنایع فلزات اساسی کشور بوده و تاثیر مثبت پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی فنی د رنیمه دوم دوره مشهود است. در سیاست گزاری کشور لازم است اهمیت ویژه ای را در بهبود و استفاده از تکنولوژی های جدید برای ارتقا بهره وری کل مد نظر قرار داد.