سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا غضنفری – گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول،ایران
مهرازد شمس – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول،ایران

چکیده:

در اینجا هدف بررسی و تحلیل نیروگاه زمین گرمایی سیستم دو مداره (باینری) است. محدوده دمایی مورد نظر بین ۱۱۰ تا۱۶۰ درجه سانتیگراد قرار داردو از سیال ایزو بوتان به عنوان سیال عامل در چرخه استفاده شده است. در ابتدا تحلیل اکسرژیو محاسبه بازگشت ناپذیری های سیکل نیروگاه محاسبه شده است. زمانی که دمای منبع زمین گرمایی به ترتیب برابر با ۱۱۰و ۱۶۰ درجه سانتیگراد باشد مقدار حداقل بازگشت ناپذیری، متناظر با دمای ورودی ۶۵ و ۹۰ درجه سانتیگراد توربین برابر با ۱۱۰ و ۱۶۰ درجه سانتیگراد باشد مقدار حداقل بازگشت ناپذیری، متناظر با دمای ورودی ۶۵ و ۹۰ درجه سانتیگراد توربین برابر با ۶۴kj/kg و ۹۲kj/kg می باشد. مقدار بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک برای مبدل حرارتی (اواپراتور) محاسبه شده است که به ترتیب برابر با ۴/۵ تا ۸/۲ برای قانون اول و ۳۷ و ۴۸ برای قانون دوم می باشد. در تحلیل ترمواکونومیک به منظور نشان دادن برتری گاز ایزربوتان سه سیال دیگر آمونیاک، نرمال پنتان و R123 نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از نرخ بهره و قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت انرژی الکتریسیته، بررسی برای محاسبه حداقل زمان بازگشت سرمایه با استفاده از چهار سیال انجام شده است که در نهایت سیال ایزو بوتان، با توجه به داشتن کمترین زمان بازگشت سرمایه به ازای هر نرخ بهره و قیمت تمام شده انرژی الکتریسیته، سیالی است که دارای حداقل زمان بازگشت سرمایه است.همچنین با افزایش همزمان نرخ بهره و قیمت تمام شده انرژی الکتریسیته ،کاهشی در حدود ۵۰ درصد در زمان بازگشتسرمایه رخ داده است.