سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دارای PH D ژئومورفولوژی

چکیده:

حوضه رودخانه گوجا قیه با مساحت 181/8 کیلومتر مربع از لحاظ کشاورزی نقش به سزائی را در منطقه شمالغرب زنجان دارد . نتایج برخی از شاخصهای اقلیمی ارزیابی میزان استعداد حوضه به فرسایش خندقی مانند ) ) ws و هیدروترمال ) ) HT نشانگر پتانسیل بالای حوضه برای اینوع فرسایش میباشد . متوسط رسوبدهی حوضه 219/88 تن در هکتار و مجموع رسوبدهی کل حوضه 39974184 تن در سال برآورد شد و روشهای متناسب کنترل فرسایش خاکهای حوضه ارائه شد .