سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهره شاعری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
پویا دولابی – استادیار دانشکده شهرسازی و معماری خلیج فارس، گروه معماری، بوشهر، ایران

چکیده:

معماری داخلی عنصری حائز اهمیت در فضای نمایشهای آیینی بوده است. بطوریکه یکی از مهمترین چالشها درجوامع سنتی علی رغم تشابهاتی که در آنها دیده می شود، مفهوم معماری داخلی و چگونگی نگاه به آن در طول تاریخ بوده است. با این همه عناصر مشترک در شکلدهی به فضاهای نمایشهای آیینی، تجلی معنا و مفاهیم ارزشمند اعتقادی است که میتواند راهگشای معماران در خلق ساختمانهای متعالی باشد. غنا و کثرت مفاهیم و آیینها در کاشان، توجه به این مقوله را با تاکید بر آیینهای مردم کاشان ضروری میسازد. از این رو ضمن انتخاب این منطقه به عنوان حوزه پژوهش، به بررسی آیینها و فرهنگهای اسلامی و ارتباط آن با هویت آیینی و مذهبی شهر کاشان پرداخته و سپس نمایش سنتی برآمده از دل این فرهنگ خاص و چگونگی تبدیل اندیشه و خیال به فضای معماری و نقش آن در تداعی و انتقال مفاهیم فضای نمایشهای آیینی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. چارچوب روش تحقیق، راهبردی ترکیبی است که در ابتدا برای شناخت از مطالعات تفسیری تاریخی، در – مرحله تحلیل و نتیجه گیری از روش تحلیلی استفاده شده است. ابزارهای تحقیق نیز روش مطالعات اسنادی و برداشت میدانی بوده است. و برای تجزیه و تحلیل دادهها از تصاویر استفاده شده است. در فرآیند تحقیق تاکید بر نشانهشناسی بصری بوده تا بوسیله آن مفاهیم بازشکافت، بازخوانی و بازیابی شوند تا از طریق نشانههای قابل اجرا در معماری و طراحی داخلی، به تجلی معنا در فضا دست یافت . در نتیجه این فرآیند، کیفیت و خصوصیات عناصر و اجزای معمارانه در طراحی فضاهای نمایشی تعزیه مشخص گردیده است تا افراد با مشاهده این عناصر به درک مفاهیم اعتقادی دست یابند.