سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی پردل – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
سحر جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
سها پورمحمد – پژوهشگر دوره دکتری معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران

چکیده:

تجلی مفاهیم معنوی اسلامی در بناها و آثار معماری ایران بسیار حائز اهمیت است. با بررسی بافت قدیم شهر بوشهر می توان دریافت اصول معماری اسلامی در معماری سنتی آن شهر قابل مشاهده است. اما آیا این اصول در تزیینات و آرایه های اجزای تشکیل دهنده معماری سنتی بوشهر نیز وجود دارد؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که، با بررسی ساختار و تزیینات معماری درهای ورودی بناهای بافت قدیم شهر بوشهر به عنوان یکی از عناصر اصلی هویت بخش به معماری بوشهری بتوان دریافت که، در پشت طراحی درهای سنتی بوشهر و در اجزا و آرایه های تشکیل دهنده آن توجه به مفاهیم اصیل اسلامی وجود داشته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و به صورت بررسی نمونه موردی میباشد. داده های این پژوهش بر اساس مطالعات اسنادی و برداشت میدانی گردآوری شده است. در این مقاله به عنوان نمونه موردی به معرفی و شناخت آرایه ها، الگوها و کیفیات مفاهیم معنوی اسلامی به کار رفته در تزیینات درهای ورودی بناهای بافت قدیم بوشهر پرداخته شده است، و در نهایت تجلیات کالبدی مفاهیم معنوی به کار رفته در این درها معرفی گردیده اند