مقاله تحليل ميزان مشارکت زنان روستايي شهرستان فلاورجان در تعاوني ها: کاربرد نردبان مشارکت شري آرنستين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1392 در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه 23 تا 45 منتشر شده است.
نام: تحليل ميزان مشارکت زنان روستايي شهرستان فلاورجان در تعاوني ها: کاربرد نردبان مشارکت شري آرنستين
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان روستاي
مقاله مشارکت
مقاله تعاوني
مقاله تحليل عاملي
مقاله نردبان شري آرنستين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلابي سوده
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت فرآيندي است جمعي که افراد دخيل در آن به صورت آگاهانه، آزادانه براي رسيدن به هدف تلاش نمايند با توجه به اهميت نقش زنان به عنوان نيمي از قشر جامعه و مشارکت به عنوان يکي از مولفه هاي مهم توسعه پايدار، در اين مطالعه، به بررسي سطح مشارکت و تبيين عوامل موثر بر آن پرداخته مي شود. به اين منظور در اين مطالعه موردي، توصيفي- پيمايشي، ميزان مشارکت زنان در تعاوني روستايي شهرستان فلاورجان با 110 نفر عضو در بيست روستا به مرکزيت پيربکران، بر اساس سطوح گوناگون نردبان شري آرنستين، مورد بررسي قرار گرفت که نمونه اي به حجم 86 نفر با استفاده از نمونه گيري طبقه اي انتخاب گرديد، ابزار جمع آوري داده پرسشنامه و مصاحبه بود. روايي پرسشنامه به وسيله جمعي از اساتيد به تاييد رسيد و پايايي آن به وسيله ضريب کرونباخ براي هر سازه جدا محاسبه شد و براي تمامي موارد بيش تر از 0.5 به دست آمد. براي سنجش سطح مشارکت از الگوي نردبان شري آرنستين پيروي شد، هشت پله مشارکت به ترتيب از پايين به بالا عبارتند از: دگرگون سازي، مرتفع سازي، آگاه سازي، مشاوره، توافق، شراکت، قدرت قانوني و کنترل. بر اساس يافته هاي پژوهش، اولين اولويت مربوط به پله شراکت و کمترين آن مربوط به پله مشاوره بود. با استفاده از روش تحليل عاملي، عوامل موثر بر مشارکت در چهار دسته نهادي، فردي- شخصيتي و اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي تقسيم شد. نتايج حاصل از ضريب هميستگي نشان مي دهد بين عوامل اجتماعي و ميزان مشارکت، با احتمال 99 درصد رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد بين عوامل اقتصادي و ميزان مشارکت، با احتمال 99 درصد رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد. بين عوامل نهادي و ميزان مشارکت، با احتمالي 90 درصد رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.