سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
محمد جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

بروز انقلاب عظیمی در سطح جهان در حجم اطلاعات و دانش کشاورزی سبب شکل گیری نگاه سیستمی مبتنی بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی شده اهست نظام دانش و اطلاعات کشاورزی شبکه ای است که پیوند و هماهنگی بین تحقیق و ترویج و کشاورزی را ممکن م یسازد دراین مقاله که به شکل پژوهش کتابخانه ای انجام شده است سعی شده مدلهای ارایه شده برای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در سه دهه اخیر مورد بررسی و بازبینی قرارگیرد. یافته های این پژوهش نشان میدهد که چهاردوره برای روند تکاملی مدلهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از لحاظ ساختاری قابل ترسیم است الگو مدلهای ارایه شده دراین دوره ها اگرچه درهر دوره کامل تر از دوره قبل می باشند اما بیانگر تمامی روابط بین زیرسیستمهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی نمی باشند. اما بیانگر تمام یروابط بین زیرسیستمهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی نمی باشند لذا در این مقاله سعی شده است مدلی جامع که از لحاظ ساختاری گویای تمامی روابط بین زیرسیستم ها باشد ارایه گردد