سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر زالی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان
ماعون نصر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشکده پردیس، دانشگاه گیلان،

چکیده:

یکی از ابعاد مهم توسعه انسانی و توسعه پایدار به مفهوم امروزی توسعه، توسعه پایدار منطقهای است که به معنی امکان دسترسی نسبتاً برابر مردم یک جامعه به امکانات و خدمات اجتماعی است و امروزه به شدت مورد توجه برنامهریزان و مدیران مسئول قرار گرفته است. در این راستا هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد پایداری توسعه استان گیلان و ارائه راهکارهای توسعه پایدار میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در روش پژوهش توصیفی مفاهیم مرتبط با موضوع تبیین شده و سپس شاخصهای پایداری مرتبط با موضوع دراستان گیلان شناسایی و مدل مفهومی توسعه پایدار منطقهای و ارائه میشود. نتایج نشان میدهد که توسعه پایدار با برخورداری از یک نگرش سیستمی توسعه پایدار به جای تمرکز صرف بر هر یک از جنبههای توسعه، فلسفهای از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی طراحی میکند. در حقیقت کارکرد همزمان این سه جنبه، تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال میکند. دستیابی به این اهداف نیز مستلزم ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در شیوه تدبیر امور بخشها و بررسی ابعاد گوناگون توسعه پایدار است. در مجموع میتوان با توجه به ویژگیهای استان گیلان، هفت بعد اقتصادی، کشاورزی، زیربنایی، بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگی و اجتماعی را ابعاد اصلی توسعه پایدار استان معرفی کرد