سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شاهنی – دانش آموخته کارشناسی زیست شناسی

چکیده:

موضوع انسان، موضوعی است که مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و دارد و تبیین نیازهای او به تنهایی یا به عنوان فردی ازاجتماع انسانی از دغدغه های دانشمندان در همه اعصار بوده است. اتفاقاً نوع برداشتی که از انسان و نیازهایش مطرح شده خود بصورت مستقیم بر روی اجتماع انسان ها و زندگی آنها مؤثر بوده و با ایجاد ایدئولوژی های متفاوتی در هر زمان بشریت را به سمتی سوق داده اند. گاهی با توجه صرف به بعد روحانی وجود انسان او را به دامن ریاضت و عرفان های ساختگی انداخته اند و زمانی بااهمیت دادن کامل به نیازهای مادی و جنسی او را به دامن شهوت پرستی و دنیا پرستی انداخته اند که ثمره آن را در جهان به ظاهر متمدن امروزی می بینیم. حال در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با مرور کتب و اسناد موجود از منظر آیات و روایات انجام گرفته است به بررسی بخشی از این نیازهای ضروری انسان که همان نیاز به تشکیل خانواده و داشتن امنیت روانی در محیط خانه و اجتماع است پرداخته ایم. بعد از بررس ضرورت تتبع و مداقه به این نیازها در جامعه بشری رابطه بین تشکیل خانواده و داشتن امنیت روانی در محیط خانه و اجتماع را با نقش زن بررسی نمودیم. حاصل جستار و مطالعات انجام گرفته مبین آن بوده ایات و روایات موجود در کتب و آثار اسلامی، عفاف و حجاب را به عنوان راه کاری جهت تعالی روح زن و حفظ گوهر وجودی او و نیز تحکیم بنیان های خانواده به عنوان بستری جهت آرامش و رشد مادی و معنوی انسان مورد تأکید و تنصیص قرار داده اند.