سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

رضا ویسی – کارشناس ارشد مطالعات توسعه و مدرس دانشگاه پیا منور مرکز ساری
حسین نازک تبار – کارشناس ارشد جامع هشناسی و دستیار آموزشی دانشگاه پیا منور مرکز ساری

چکیده:

اقتصاد دانش محور یا اقتصاد دانایی محور، اقتصادی است که مستقیماً براساس تولید، توزیع و مصرف دانایی و اطلاعات قرار گرفته باشد . در اقتصاد دانش محور، محرک اصلی رشد ، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالی ت هاست . به نحوی که در سال های اخیر بسیاری از نهادها و سازمانها دانایی را به عنوان عامل تولید شناسایی کرده و ارزیابی نقش دانایی در رقاب ت های جهانی را دستور کار خود قرار داده اند . هنگامی دانایی در اقتصاد مؤثر است که به کار رود . به عبارت دیگر دانایی زمانی به ظرفیت کامل خود م ی رسد که بتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و این زمانی است که در محصولات، رویه های سازمانی و فرآیندها وارد شده و درونی شود . اقتصاد دانش محور نیز از طریق آموزش درافراد ایجاد می گردد. بدین لحاظ سرمایه انسانی عنصری بسیار اساسی وارزشمند در اقتصاد دانایی محور محسوب می شود. به منظور ایجاد سرمایه انسانی مناسب، سرمایه گذاری در آموزش علوم، تحقیق و توسعه ضروری است . باید توجه داشت که نیروی انسانی مناسب در اقتصاد دانش محور ، فردی است که بر اساس نیازهای بازار آموزش دیده باشد . لذا با توجه به اینکه نقش آموزش عالی در راهبرد توسعه مبتنی بر دانش، کلیدی و محوری است و آموزش عالی میتواند به عنوان موتور محرک توسعه عمل نماید؛ ضروری است نهاد متولی آموزش عالی با توجه به شاخصهای اقتصاد دانایی مح ور در جهت برنامه ریزی به منظور ایجاد اشتغال مولد و مؤثر برای نیروی انسانی فرهیخته جوان کشور گام بردارد . مقاله حاضر نیز در همین باره به بررسی تحلیلی نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی و اشتغال با توجه به چالش ها، فرصت ها و چشم اندازهای آینده پرداخته است.