سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید هادی حسینی – مکاتبات و استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه
حسین قدرتی – استادیار جامعه شناسی،مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی،د
سید حمید جوادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور مش

چکیده:

هدف اصلی این نوشتار واکاوی و شناخت عواملی است که می توانند درگسترش مشارکت شهروندان دراداره امور شهرها موثر باشند روش تحقیق ترکیبی است از روش تحلیل داده های ثانویه و روش پیمایشی ابزار گردآوری اطلاعات مبتنی است بر بهره گیری از کتابها مقالات اسناد طرح ها و … درطرح مساله و تدوین چهارچوب نظری تحقیق و استفاده از ابزار پرسشنامه دربررسی مطالعه تجربی محدوده موردمطالعه درروش تحلیل اطلاعات نیز تاکید براستفاده ازروشهای آماری توصیفی و استنباطی بوده است محدوده موردم طالعه شامل مناطق منتخب شهرسبزوار درسال 1390 می باشد حجم جامعه آماری برابر با 58726 خانوار و حجم نمونه برابر با 382 خانوار بودهاست ضریب پایایی برای کل گویه ها براساس آلفای کرونباخ برابر با 0/91 و برای گویه های تمامی زیربخشها نیز بالاتر از 072 میب اشد که نشان دهنده مناسب بودن گویه ها است متغیر وابسته تحقیق مشارکت شهروندان دراداره امور شهر و متغیرهای مستقل نیز شامل سن تعدادسالهای سکونت درشهر سطح تحصیلات نوع تصرف واحد مسکونی سطح همبستگی و تعاملات اجتماعی شهروندان و میزان تعلق مکانی شهروندان می باشد. یافته های حاصل از این تحقیق گویای آن است که 1 میان نوع تصرف واحد مسکونی احساس مالکیت و علاقه شهروندان به مشارکت درمدیریت شهری رابطه معنی داری وجود دارد.