سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز سردشت، گروه جامعه شناسی، سردشت، ایران
خالد اسماعیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه جامعه شناسی، ارومیه، ایران
فایق عبداله زاده – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و رییس جمیت هلال احمر شهرستان سردشت
یحیی زینال پورفتاحی – جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی، دکترای حرفه ای

چکیده:

تحقیق حاضر حاصل پژوهشی میدانی از عوامل تأثیر گذار بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شهرهای کوچک در بین ساکنین شهر میرآباد انجام شده است. جهت انجام این کار کلیه افراد بالای 18 سال شهر میرآباد به تعداد 3258 خانوار،جامعه آماری تحقیق بوده که از این تعداد 144 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین جامعه مورد بررسی توزیع گردید در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامهمحقق ساخته در قالب 11 سؤال زمینه ای 39 سؤال تخصصی نقش عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در مدیریت شهری موردبررسی قرار گرفت. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از روایی سازه ای و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه اطلاعات، بنا به ضرورت از شیوههای آمار توصیفی از قبیل فراوانی، فراوانی تجمعی و نسبی و میانگین، استفاده شد. دربخش آمار استنباطی نیز فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مناسب از جمله، ضریب همبستگی اسپیرمن ضریب همبستگی پیرسون، آزمونT و رگرسیون خطی و دیگر آمارههای مرتبط تجزیه و تحلیل گردیدند. نهایتاً اینکه بعد از بررسی عمق مسأله نتایج و دستاوردهای زیر حاصل گردید: میزان مشارکت در بین زنان مردان یکسان نمیباشد و مردان سهم بیشتری از مشارکت در امور شهری را به خود اختصاص داده اند. میزان مشارکت شهروندان در امور شهری بر اساس وضعیت شغلی افراد متفاوت است و افراد شاغل در بخش دولتی نسبت به مشاغل آزاد و نسبت به کسانی که بیکار هستند یا شغل رسمی ندارند، بیشتر احساس مسؤلیت و مشارکت میکنند. دیگر اینکه مدت زمان سکونت در شهر بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری تأثیر گذار است. همچنین احساس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر، اعتماد شهروندان به مدیران شهری و رضایت شهروندان از خدمات شهری، تحصیلات و پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه ای مستقیمی با مشارکت در مدیریت شهری داشتند.براساس نتایج تحلیل رگرسیونی نیز مشاهده گردید که از بین متغیرهای تأثیرگذار، سه متغیر احساس تعلق  اجتماعی شهروندان به شهر، اعتماد شهروندان به مدیران شهری و رضایت شهروندان از خدمات شهری بیش ازنیمی از تغییرات و نوسانات مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را تبیین میکنند و براساس ضرایب بتا مدتزمان سکونت در شهر، درآمد، تحصیلات، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، شغل و جنسیت به ترتیب دارای بالاترین مقدارBeta و بیشترین عوامل دخیل و تأثیرگذار در مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به شمار میروند