سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی دلیر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین کماسی – مدرس دانشگاه پیام نور، مرکز تهران جنوب، گروه جغرافیا

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری در گسترش فیزیکی شهر زابل می باشد. روش پژوهش در این تحقیقتوصیفی- تحلیلی بوده که جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای اسنادی و میدانی بهره گیری شده است و جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS20 و آزمونهای آن بهره گیری شده است، جامعهآماری پژوهش را شهروندان شهر زابل تشکیل داده اند، که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 383 مورد مطالعه قرارگرفته اند. نتایج حاصله بیانگر آن است که عملکرد مدیریت شهری به طور عام در هر سه زمینه (عمرانی کالبدی، اجتماعی – فرهنگی و مالی اقتصادی) پایین تر از حد متوسط بوده و عملکرد آن در زمینه گسترش فیزیکی شهر زابل با میانگین 2/95نامطلوب بوده است.