سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

آبیاری در زراعت پنبه که یک گیاه راهبردی مهم از نظر اقتصادی محسوب می شود، اهمیت بسزایی دارد. پنبه با روش های مختلفی آبیاری شده و سودمندی هر روش در شرایط متفاوت، مانند اقلیم، نوع مدیریت، نوع خاک و کمیتو کیفیت آب کاربردی یکسان نیست. تفاوت اشاره شده در کسب مز یت حاصل از نوع روش آبیاری در زراعت پنبه ، ضرورت کنکاش مقایسه ای آنها را به منظور انتخاب گزینه برتر نمایان می کند. در این مقاله به استناد داده های میدانی جمع آوری شده حاصل از چند طرح پژوهشی به تحلیل مقایسه ای دو روش آبیاری بارانی و نشتی از جنبه های مختلف در زراعت پنبه پرداخته می شود. نکات برجسته ای که در این مقایسه مورد بررسی قرار می گیرند شامل : مقایسه سودمندی دو روش در تولید کل پنبه با استفاده از میزان آب مصرفی هر یک از آنها، راندمان های آبیاری، تحلیل اقتصادی، تاثیر هر یک از روش ها در تغییرات جمعیت آفات مکنده و عوامل بیماریزای مهم قارچی پنبه و همچنین تاثیر کاربرد آب شور در دو روش در زراعت پنبه می باشند. بطور کلی نتایج بررسی ها حکایت از برتری روش بارانی از نقطه نظر مدیریت در آب مصرفی، راندمان ها، مسائل اقتصادی و کنترل نسبی بعضی از آفات وبیماری ها داشته و در برخی از موارد خصوصاً به هنگام استفاده از آب شور سودمندی روش آبیاری نشتی بیشتر از روش آبیاری بارانی بود